2. Myszkowscy h. Jastrzębiec ( linie ordynackie na Pińczowie )

  Ostatnia aktualizacja : 8.01.2023 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

Leonard z Myszkowic  [ur.+/-1385]
właściciel  dóbr w Myszkowicach k. Siewierza
Dzieci : co najmniej 2 (Mikołaj, N. [syn])
 
I : Linia Mikołaja „Starszego” :
 
Mikołaj "Starszy"  (ur.ok.1415 - zm. 3.06.1482) [SHGK Myszkowice], 
s. Leonarda z Myszkowic [ur.+/-1385]  [1]
dziedzic dóbr : Przeciszów, Stara Polanka, Podolsze i prawd. Brzeszcze w księstwie oświęcimskim. 
Rycerz w otoczeniu księcia oświęcimskiego Jana IV, a po 1457 r. Kazimierza Jagiellończyka.
 
                                                                       [powiększ]
 
1430 r. student Akademii Krakowskiej
            [„Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis”, Tom I, 1400 – 1489 :
            1430 r. Nicolaus Leonardi de Miskouicze]
            Studiów nie ukończył,
1437 r. za wierną służbę jako notariusz na dworze książąt oświęcimskich otrzymuje połowę Przeciszowa,
1441 r. kanclerz księstwa oświęcimskiego, 
1443 r. pisarz aktu nabycia przez Zbigniewa Oleśnickiego księstwa siewierskiego, 
1448 r. Mik. Myszkowski z Myszkowic, sędzia polubowny w sporze między ks. zatorskim Wacławem,
             a klasztorem mog. o wsie Ryczów, Woźniki i żygodowice,
1448 r. doprowadza do załagodzenia konfliktów na pograniczu śląsko – małopolskim i od tego czasu
             jest poświadczany na dokumentach rozjemczych między dworem polskim a książętami śląskimi.
             Za tę działalność, otrzymuje rozliczne nagrody w postaci dóbr ziemskich,
1448 r. pożycza księciu pieniądze, za co otrzymuje drugą połowę Przeciszowa,
1452 r. za złagodzenie sporu między księciem cieszyńskim, a królem polskim, otrzymuje wakat wsi
            Podolsze, którą z czasem, za niespłacane pożyczki udzielane księciu zatorskiemu, przejmuje
            w całości,
1454 r. uczestnik hołdu ziemian i miast księstwa oświęcimskiego dla Kazimierza Jagiellończyka 
             po kupnie przezeń tej ziemi od księcia Janusza (wśród pieczęci, przywiezionych do dokumentu,
             zachowała się czarna pieczęć woskowa z widocznym herbem Jastrzębiec),
  1454 r. otrzymuje Polankę Starą
1471 r. król Kazimierz Jagiellończyk zabezpieczył jemu i jego synom : Mikołajowi "Młodszemu", Janowi,
            Piotrowi i Pawłowi zwrot pożyczki 1123 florenów węgierskich. Udzielona wtedy królowi
            pożyczka zapoczątkowała związki Mikołaja "Starszego" i jego synów z krakowskim dworem 
            królewskim.
1473 - 77 r. król Kazimierz Jagiellończyk, wskutek trudnej sytuacji finansowej kraju staje się
            pożyczkobiorcą Mikołaja (dokumenty ; 1473, 1474, 1477 r.). Niespłacone kwoty rosną i w 1477 r.
            król jest zmuszony oddać Mikołajowi Myszkowskiemu olbrzymi kompleks dóbr ziemi
            oświęcimskiej,
Zmarł w 1482 r. 
Pochowany w klasztorze OO. Dominikanów w Oświęcimiu.
Przed śmiercią zapisał olbrzymie legaty na rzecz kościołów parafialnych w swoich dobrach,
a także kościoła Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu i klasztoru OO. Dominikanów w Oświęcimiu
na zbawienie swojej duszy i zbawienie dusz swoich przodków [dr P. Stanko]
Rodzina Mikołaja współfundowała ołtarz w farze oświęcimskiej.
    
                         [powiększ]
   Płyta nagrobna Mikołaja "Starszego" w Oświęcimiu ( po 1482 r.)  [2], [3], [4]
         
  
  herb Jastrzębiec na płycie nagrobnej   
 
    [powiększ]
  Płyta przed renowacją z 1998 r. (zdj. p. Janina Osoba, Tychy) 
 
  ż. [prawdopodobnie] 
  Beata Tęczyńska [ur.+/-1415]
 
  Dzieci : 4 synów (Mikołaj „Młodszy”, Jan, Piotr, Paweł)
  A1. Mikołaj  “Młodszy” [pkt 2.1]
  A2. Jan  [pkt 2.2]
  A3. Piotr  [pkt 2.3]
  A4. Paweł  [pkt 2.4]
 
  II. Rodzeństwo Mikołaja „Starszego :
 
  
 
  Źródło : „Soudni Knihy Osvetimske a Zatorske z r. 1440 - 1562”, vydal Rudolf Rauscher,
  przysłał p. Jan Motak
 
-------------------------------------------------------

  SŁOWNIK HISTORYCZNO - GEOGRAFICZNY WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO

  W ŚRENIOWIECZU : (w skrócie SHGK)

 

  1452 r. Janusz ks.oświęcimski nadaje Mik. Myszkowskiemu z Przeciszowa łąkę naprzeciw

              jez. Białe ku przecznicom za siedliskami k. jego łąki leżącej nad brzegiem Wisły, nadanej mu przez

              Wacława ks. ośw. zanim sprzedał Januszowi wieś Dwory.

              [hasło : BIAŁE jezioro, nie zid. starorzecze Wisły k. Monowic ok. 8 km na E od Oświęcimia]

 

  1463 r. Michał z Głębowic [Głębowski] sprzedaje za „ dwatseti a za sto hrziwen grossowMiklaszowi

              Myszkowskiemu  połowę Głębowic.

              [hasło : GŁĘBOWICE – 9 km na SW od Zatora]

 

  1469 r. Kazimierz Jagiellończyk zezwala Mik. Słopowi z Dubowca [ks. cieszyńskie] marszałkowi cieszyńskiemu

              zastawić  Lipnik Mik. Myszkowskiemu

              [hasło : LIPNIK – 14 km na SW od Kęt]

 

  1471 r. tenutariusz Lipnik w/w Myszkowski ( j.w.)

 

  1471 r. Krzystan i Hanusz kmiecie z Lipnika pozywają szl. Piotra Kanię z Wrząsowic o rozbój na drodze król.

              i zabranie im 8 koni wart. 40 fl., wozu wart. 3 grz. i rabunek 12 fl.

              Mik. Myszkowski [tenut. Lipnik] wnosi o karę, stając po stronie swoich ludzi.

 

  1476 r. pani Anna Myszkowska pozywa pana Piotra Komorowskiego z Malca, Nowej Wsi, Hecznarowic,

              Kańczugi i wojtostwa kęckiego (Kęty) [czyli o część tych dóbr].

 

  1477 r. Kazimierz Jag. zapisuje 1200 fl. węg. długu Mik. Myszkowskiemu na m. Kęty i wsiach Malec, Nowa Wieś,  

              Hecznarowice i Kańczuga.

              [hasło : HECZNAROWICE – 4,5 km na NW od Kęt],

              [hasło : MALEC – 4 km na NE od Kęt]

 

 Współcześnie żyjący Myszkowscy [h. Jastrzębiec] :

 

 1/ Dersław z Myszkowic [ur.+/-1410 - zm. po 1463]

     SHGK Grabowa - 8 km na SW od Ogrodzieńca :

     „ 1463 r. Wawrzyniec Cebrzyk z Grabowej zastawia za 17 grzywien Dziersławowi z Myszkowic całą część

     macierzystą w Grabowej”

 

 2/ Stanisław Myszkowski [ur.+/-1410 - zm.1456/63]

     ż. Anna Królewska h. Strzemię [ur.+/-1415 - zm. po 1464]

     ojc. Jaszek Królewski [ur.+/-1380]

     mat. N. z Donatkowic k. Skalbmierza [ur.+/-1385]

     [Anna Królewska miała 3 - ch mężów :

     1 m. Tomasz Knyszyński h. Jelita, s. Floriana i Świętochny,

     2 m. Stanisław Myszkowski (zm.1456 - 63),

     3 m. (1464) Marcin Mniszowski ]

 

 3/ N. Myszkowski [ur.+/-1410 - zm. ok.1461]

     ż. N. Hnilecka z Hnilec k. Halicza (ob. Ukraina) [zob. A. Boniecki „ Herbarz Polski” Hnileccy]

     Dzieci : co najmniej 2 synów (dziedzice wsi Luka od 1461 r.)

     1/ N. Myszkowski

     2/ N. Myszkowski

     Być może są to :

     1. Jan Myszkowski [ur.+/-1440 - zm. po 1503],

         pisarz królewski, poborca celny lwowski, kanonik kamieniecki, pleban w Mościskach,

         prepozyt i rektor szpitala Św. Ducha we Lwowie, dziedzic Młynowiec w pow. krzemienieckim 1483 – 1503

 

     2. N. Myszkowski [ur.+/-1440 - zm. po 1478] de Oleschow (Oleszów k. Halicza),

         rotmistrz piechoty, wspomniany w 1478 r. w rachunkach królewskich

 


 
 Przypisy:
 
 [1] dr Przemysław Stanko z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, m.in. badacz dziejów wczesnego
       średniowiecza twierdzi, że protoplastą rodu Myszkowskich był ojciec Mikołaja – Leonard z Myszkowic,
       poświadczony w źródłach XIV wieku, właściciel dóbr w Myszkowicach k. Siewierza.
 
 [2] Płyta z wapienia jurajskiego : wysokość 235 cm, szerokość 95 cm, grubość ok. 30 cm.      
      Wykonano ją techniką płaskiego reliefu.
      Widoczny jest na niej stojący ze złożonymi rękami mężczyzna, z wydatną łysiną i charakterystycznym
      zarostem, ubrany w długą, sfałdowana szubę – ubiór charakterystyczny dla szlachty polskiej z końca XV wieku.
      Pierwotnie płyta znajdowała się w XIV - wiecznym kościele św. Krzyża dominikanów w Oświęcimiu.
      Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z książki :
      Jan Nepomucen Gątkowski „Rys dziejów księstwa oświęcimskiego i zatorskiego” 1867 r.
      Nie wiadomo, gdzie była od czasu przejęcia ruin przez Salezjan z Turynu w 1898 r. do II wojny światowej.
      Kolejna informacja pochodzi z książki Jana Stanka „Z dziejów ziemi oświęcimskiej” 1959 r. :
      „płyta ta za czasów okupacji została przez Niemców (...) użyta na umocnienie koryta rzeki”
      (być może wtedy została rozbita na trzy części), a po wojnie
     „autor w 1948 roku wydobył ją z dna rzeki Soły koło zamku”. 
      Na początku lat 50 - tych została umieszczona na wzgórzu zamkowym przy zewnętrznej stronie wieży,
      umocowana stalowymi kotwami i osadzona na zaprawie cementowej, którą „sklejono” wszystkie części.
      Po blisko 50 latach ryt postaci i inskrypcja w bordiurze płyty, narażonej na zmiany temperatur i wilgoć,
      prawie zupełnie się zatarły.
      W październiku 1999 roku, po prawie 2 - letniej konserwacji, płyta została umieszczona w jednej z sal
      Zbiorów Historyczno - Etnograficznych.
      W 2000 roku udało się dotrzeć do listu z 1895 roku, napisanego przez ks. Andrzej Knycza - proboszcza
      parafii Wniebowzięcia NMP, do którego załączone były dwie fotografie oświęcimskiej płyty.
 
      http://www.um.oswiecim.pl/pl_pliki_pm/mp/zabytki_pl.pdf
 
 [3] Bogusław Czechowicz "Nagrobki późnogotyckie na Śląsku" Wrocław 2003 r., str 150
      Oświęcim. Zamek - Oświęcimskie Centrum Kultury. Nagr. Mikołaja Myszkowskiego :
       
      Cytaty z książki :     
      a/ W. Łuszczkiewicz uznaje go za nagrobek kasztelana oświęcimskiego z rodu Myszkowskich zm.w 1444 r.
      b/ W 1895 r. interesował się płytą ks. A. Knycz, proboszcz oświęcimski
      c/ J. Stanek datował płytę na ok. 1444 r., a herb określił jako Jastrzębiec.
 
 [4] Analizy :
      1/ Prof. Przemysław Mrozowski z Ośrodka Sztuki Zamku Królewskiego w Warszawie, na podstawie w/w
       fotografii z 1895 r. dokonał próby odczytu inskrypcji na płycie, która brzmi :
       „Roku Pańskiego 1482 dnia [...] miesiąca kwietnia zmarł [...] pan mikołaj [...] módl się za niego [...]”
 
       2/ dr Przemysław Stanko cytuje inskrypcję z płyty nagrobnej :
       „ 4 czerwca 1482 roku odszedł do Pana Mikołaj Myszkowski, dobrodziej kościoła dominikańskiego
       w Oświęcimiu „
 
  Zdjęcia :
 
    [powiększ]
  Zamek książąt oświęcimskich
 
    [powiększ]
  Kościół księży Salezjanów
  Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i Kaplica św. Jacka
 
 
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

 

do górywstecz