1.1. Etymologia  nazwiska .
 
 Nazwisko Myszkowski wywodzi się od miejscowości Myszkowice.
 Jednak autorzy opracowań różnie interpretują  położenie geograficzne tej miejscowości.
 W "Polskim Słowniku Biograficznym" Myszkowice określono "w księstwie siewierskim lub pow.lelowskim"
 ( PSB, Myszkowski Jan,s.370 ).
 Uruski w "Herbarzu Szlachty Polskiej" pisze : "Myszkowscy ... nazwisko wzięli od wsi Myszkowa, należącej
 do dóbr Mirowskich". Jednak dobra Mirowskie stały się własnością Myszkowskich dopiero w końcu XV wieku.
 Aby dokładniej rozwiązać ten podstawowy problem, należy przeanalizować wszyskie miejscowości na terenach
 dawnej Polski. Są to :
 1/   Myszkowice (dawniej Myszłkowice) - 12 km na SW od Siewierza.
       ( w XV w.-dziedzic Jan Mysłkowski h.Pilawa)
       Stąd wywodzą się [również] Myszkowscy h.Pilawa.
 2/   Myszkowice - 16 km na S od m.Turek.
 3/   Myszkowice (dawniej Mystkowice) - 12 km.na SE od Drohiczyna.
 
 Nie można wykluczyć, że w średniowieczu występowała inna wieś Myszkowice.
 
 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego wymienia jeszcze następujące miejscowości :
 4/ Myszkowice, wieś nad Seretem, pow. tarnopolski,
 5/ Myszkowce, par. prawosławna Rakowiec Wielki, gm. Zarudzie, pow. krzemieniecki,
 6/ Myszkowicze Małe, dobra, gm. Malatycze, pow. czerykowski, gub. Mohilewska,
 7/ Myszkowicze Hejewickie i Pokalewickie, par. praw. Kliniec, gm. Pokalew, pow. owrucki,
 8/ Myszkowszczyzna, wieś i folwark, gm. Żosno, pow. wilejski
 
 Nazwisko Gonzaga – Myszkowski
 Zygmunt Myszkowski (ur.ok.1562 – zm.1615 Bassano, Włochy), syn Zygmunta i Beaty Przerembskiej,
 marszałek wielki koronny, I ordynat pińczowski.
 Pod koniec XVI wieku jeździł do Włoch, m.in. do Mantui. Pobyt na dworze ks. Wincentego Gonzagi przyniósł
 mu książęcą przyjaźń oraz adopcję (ok.1597 r.) do rodu Gonzagów i następnie tytuł margrabiego,
 nadany jemu i braciom oraz podniesienie ich zamku Mirowa do rangi margrabstwa przez papieża Klemensa VIII.
 
 Wersja angielska ( English )
 

 1.1. Etymology of the name

 The name Myszkowski originates from a village called Myszkowice. However, the authors of books give us 
 different location of that place. According to "Polish Biographic Dictionary" Myszkowice are situated "
 in Siewierz principality or in Lelów district" (Polish Biographic Dictionary, Myszkowski Jan, page 370). 
 Uruski in "Armorial of Polish Nobility" writes: "Myszkowscy... have taken their name Myszków village, which was 
 part of Mirów property". However Mirów property became the property of Myszkowscy only at the end of XV 
 century. We have to check all villages/towns with this name situated in Poland to resolve that problem. 
 Here you go:
 1/   Myszkowice (formerly: Myszłkowice) - 12 km SW from Siewierz (in XV century inheritor Jan Mysłkowski 
 using Pilawa cot of arms). This is the place of origin for Myszkowscy using Pilawa coat of arms.
 2/   Myszkowice - 16 km S from Turek.
 3/   Myszkowice (formerly: Mystkowice) - 12 km SE from Drohiczyn. 
 It is also probable that in Middle Ages there were more villages called Myszkowice.
 
 Geographical Dictionary of Kingdom of Poland gives us also:
 4/ Myszkowice, village on the Seret river, Tarnopol district,
 5/ Myszkowce, Rakowiec Wielki orthodox parish, Zarudzie township, Krzemieniec district,
 6/ Myszkowicze Małe, property, Malatycze township, Czeryków district, Mohylew province,
 7/ Myszkowicze Hejewickie and Pokalewickie, Kliniec orthodox parish, Pokalew township, Owruck district,
 8/ Myszkowszczyzna, village and grange, Żosno township, Wilejka district.
 
 Gonzaga – Myszkowski name
 Zygmunt Myszkowski (born around 1562 –  died in 1615 in Bassano, Italy), son of Zygmunt and Beata 
 Przerembska, first marshal of the crown, first Pińczów landowner. At the end of XVI century he was going 
 to Italy, among other places to Mantua. He stayed with prince Wincenty Gonzaga, they became friends 
 and finally he was adopted (around 1597) by Gonzaga family and received the title of margrave. 
 His brothers also received the titles and Pope Clement VIII made their castle Mirow margravate.
 

 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 


 

do górywstecz