Wstęp

      Niniejsze zestawienie Myszkowskich herbu Jastrzębiec oparte jest na wielu źródłach, nie tylko

 dotąd znanych herbarzach i innej publikowanej literatury.
 Dotychczasowe dane zawarte głównie w herbarzach zawierają oprócz cennych danych, wiele  

 niepełnych i błędnych informacji. W miarę ukazywania się nowej literatury oraz pojawienia się

 internetu , pojawiła się możliwość uzupełnienia wielu danych. Można tu wymienić m.in. Polski

 Słownik Biograficzny, Teki Dworzaczka, Słownik Historyczno - Geograficzny Woj. Krakowskiego

 w Śreniowieczu ukazujący się sukcesywnie i inna najnowsza literatura historyczna.

 Pojawienie się internetu stworzyło możliwość wymiany informacji genealogicznych, odszukania

 wielu cennych informacji np. baza Mormonów, Teki Dworzaczka, księgi metrykalne wielu parafii.

 Dane są ciągle na bieżąco uzupełniane. Oczywiście istnieje wiele niewyjaśnionych powiązań

 rodzinnych. Wynika to m.in. z faktu, że istniały odrębne rody Myszkowskich herbu : h.Jastrzębiec

 z Myszkowic, h.Pilawa z Myszkowic, Stary Koń (Wielopolscy - Myszkowscy), h.Przosna z Myszkowa

 k. Szamotuł. Dlatego dane tu zawarte mogą dotyczyć także rodzin innych herbów.

 W Polsce w roku 1989 nazwisko Myszkowski wg prof. Rymuta występuje w liczbie 3643.

 Trzeba też brać pod uwagę dużą liczbę Myszkowskich na terenach Ukrainy, Białorusi, Litwy. 

 Niejednokrotne sprawy te komplikuje mieszanie nazwiska Myszkowski z Wielopolskimi, którzy po

 objęciu ordynacji pińczowskiej nosili nazwisko Wielopolski - Myszkowski. W literaturze spotyka się

 czasami nazwisko Myszkowski, a w rzeczywistości jest to Wielopolski. Spotyka się też

 zniekształcone formy nazwiska np. Miszkowski, Miskowski, Mieszkowski, Myszkoski.

 A są to niekiedy rzeczywiste  nazwiska innych rodzin.

 

 Skróty :

 

 b. - brat
 c. - córka, centrum
 cc. - córki
 cm. - cmentarz
 cz. - część
 d. - dobra, dóbr
 dz. - dziedzic
 gub. - gubernia
 in. - inny, inne
 k. - koło
 kaszt. - kasztelan
 Kr. Pol. - Królestwo Polskie
 ks. - książe, księżna, księstwo, ksiądz
 leg. - legitymowany ze szlachectwa
 [LR] - Lista represjonowanych w ZSRR
 m. - miasto
 maj. - majątek
 mat. - matka
 mrgr. - margrabia
 N. - nieznane imię lub nazwisko
 NN. - nieznane imię i nazwisko
 ob. - obecnie
 ojc. - ojciec
 ok. - około
 ok. - okolica, okolice
 par. - parafia
 poch. - pochowany
 pow. - powiat
 PSB - Polski Słownik Biograficzny
 r. - rok
 s. - syn
 ss. - synowie
 st. - starosta
 śl. - ślub
 w. - wieś, wsi
 wł. - właściciel, własność
 woj. - wojewoda lub województwo
 ur. - urodzony
 z. - ziemia, ziemski
 zam. - zamieszkały
 zm. - zmarł

 zob. - zobacz

 ( ) – daty rzeczywiste
 [ ] - daty szacunkowe
 +/- w przybliżeniu

 

 Wersja angielska (English)

 

 Introduction

 The above register of Myszkowscy is based on many sources, not only on the well known armorial but also

 on the other literature. Data included in those armorials are very precious but often incomplete or incorrect.

 New literature and access to the Internet created the possibility of completing many data. We can mention

 among others Polish Biographical Dictionary, Teki Dworzaczka, Historical and Geographical Dictionary

 of Krakow Province in Middle Ages (new parts are still published) and other historical literature.

 Internet has created the possibility of genealogical information exchange and also possibility to find new

 precious data ex. Mormons data base, Teki Dworzaczka, registral books of many parishes. Data are still completed.

 But there are still unexplained family connections. The reason of that is that there were many separate families

 with the name of Myszkowscy: using Jastrzębiec coat of arms from Myszków, using Pilawa coat of arms

 from Myszkowice, Stary Koń (Old Horse) (Wielopolscy – Myszkowscy), using Prosna coat of arms from Myszków

 near Szamotuły. That’s why this website can contain data regarding other families.

 According to professor Rymut in 1989 in Poland 3643 people had surname Myszkowski. Please note that there is

 lot of people with this surname in Ukraine, Belarus and Lithuania. The matter is often complicated by the mix

 of two names: Wielkopolski and Myszkowski who started to carry double surname Wielkopolski – Myszkowski

 after they took over Pinczów province. Sometimes the authors of books use name Myszkowski, but it is

 in fact Wielkopolski. One can also meet different deformations of Myszkowski like Miszkowski, Miskowski,

 Mieszkowski, Myszkoski. But sometimes those surnames are in fact names of completely different families.             

 

 

 b. - brother
 c. - daughter, center
 cc. - daughters
 cm. - cemetery
 cz. - part
 d. - property
 dz. - inheritor
 gub. - province
 in. - others
 k. - near
 kaszt. - castellan
 Kr. Pol. – Kingdom of Poland
 ks. - prince, princess, principality, priest
 leg. – legitimated from nobility
 [LR] – List of victimized in USRR
 m. – town/city
 maj. – property/fortune
 mat. - mother
 mrgr. - margrave
 N. – first name or surname unknown 
 NN. – first name and surname unknown
 ob. – at present
 ojc. - father
 ok. - about
 ok. - area
 par. - parish
 poch. - buried
 pow. - district
 PSB - Polish Biographic Dictionary 
 r. - year
 s. - son
 ss. - sons
 st. - starost
 śl. - wedding
 w. - village
 wł. - proprietor, property
 woj. – province governor or province 
 ur. - born
 z. - land, landowning
 zam. - residing
 zm. – died 
 [ ] – estimated dates
 +/- approximately

 

------------------------------------------------------------

 Źródła (ważniejsze)

 1/ Seweryn hr.Uruski "Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej", Warszawa 1904 - 1938
 2/ Adam Boniecki  "Herbarz Polski" Warszawa, 1899 - 1913
 3/ Kacper Niesiecki "Herbarz Polski" Lipsk 1845
 4/ Teodor Żychliński "Złota księga szlachty polskiej"
 5/ Ewa Sęczys  "Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836 -1861", Warszawa 2000
 6/ Poczet Szlachty Galicyjskiej i Bukowieńskiej. Lwów 1857
 7/ Polski Słownik Biograficzny
 8/ Krzysztof  Jasiewicz  "Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956". Warszawa 1995
 9/ Henryk Gmiterek "Album studentów Akademii Zamojskiej 1595-1781"
 10/ Rafał Gerber „Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831” Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977
 11/ Walerian Nekanda Trepka "Liber Generationis Plebeanorum"("Liber Chamorum")
 12/ Słownik Historyczno - Geograficzny woj. Krakowskiego w Średniowieczu
 13/ Słownik Historyczno - Geograficzny woj. Poznańskiego w Średniowieczu
 14/ Przewodnik Warszawski 1826 r.
 15/ Przewodnik Warszawski 1869 r.
 16/ Przewodnik Warszawski 1870 r.
 17/ Miesięcznik Heraldyczny (tom X, 1931 r.)
 18/ Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, t. 1 – 6, Wrocław 1965-1983 ;
       t. 7 : Suplement, red. M. Malec, Wrocław 1984-1987
 19/ Aleksy Siemionow „Ziemia wadowicka”. Wadowice 1984
 20/ Irena Rolska – Boruch „Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500 – 1700”,
       Lublin 1999
 21/ Krzysztof  Rafał Prokop „Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438 – 1513.
       Dzieje polityczne.” Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2002
 22/ „Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783 – 1784”
       Warszawa 2006
 23/ Tadeusz Maria Rudkowski (opracowanie) „Cmentarz Polski w Żytomierzu”, Warszawa 1999
 24/ Bożena Czwojdrak „Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku”, Kraków 2007
 25/ dr Marek Jerzy Minakowski "Ci wielcy Polacy to nasza rodzina", 2005 r. (płytka CD)
 
 
Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz