10.1. Linie : Wilno
 
  Ostatnia aktualizacja : 4.04.2024 r.
  Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
 1543 r. - Jan Myszkowski, mieszczanin wileński i poddany biskupi, „miał w r. 1543 dom swój włastny prostiw
              dworowi jego miłosti kniazia biskupa wileńskiego ...”
 
 1735 r. - Jan Mieszkowski [ur.+/-1735]
              ż. Marianna Szczuczynna [ur.+/-1740]
              Dzieci : 
              Agata Mieszkowska (ur.3.06.1765 Wilno, par. św. Jana)
 
 1741 r. - Mikołaj Myszkowski (ur.3.09.1741 Białoruś - zm.po 1791), ks. jezuita, wst. 28.08.1757 w Wilnie.
              Prof. retoryki i historii w Wilnie 1771 - 73. W 1773 został prof. retoryki, poetyki i geografii w Collegium 
              Nobilium w Wilnie i na tym stanowisku pozostał również po kasacie zakonu do 1775. Potem przeszedł 
              do szkół KEN w Grodnie i nauczał do 1791. 
 
 1765 r. - Marcin Miszkowski [ur.+/-1765]
              ż.(śl.8.09.1788 Wilno, par. św. Jan) Rozalia Łukaszewicz [ur.+/-1765]
              [świadkowie ślubu : Stanisław Balcerowicz, Józef Dzimidowicz, Piotr Bartoszewicz]
 
 1765 r. - Daniel Myszkowski [ur.+/-1765 - zm.przed 5.05.1817 Lwów]
              ż. Rozalia Dęmbińska [ur.+/-1765 - zm.przed 5.05.1817 Lwów]
              Dzieci :
              Jerzy Myszkowski (ur.1793) rodem z Wilna, „muzykus”, tytułowany „JPan”,
              1824 r. trębacz  Pułku Drugiego Ułanów Polskich
              w 1817 r. mieszkał : Warszawa, ul. Zielona nr 2076, 1824 r. Warszawa, ul. Długa 556
              ż.(śl.5.07.1817 Warszawa) 
              Justyna Chojnacka (ur.1798 - zm.1831 Cybulice, par. Waliszew Stary k. Łowicza)
              [w pisowni : Chynacka, Choinacka]
              rodem ze wsi Krępa w woj. Kaliskim, w 1817 r. mieszkała : Warszawa, Nowe Miasto, Rynek nr 361
              ojc. Jan Chojnacki [ur.+/-1770 - zm.przed 5.07.1817 Krępa]
              mat. Otylia Raczyńska [ur.+/-1770 - zm.po 5.07.1817 Krępa], mieszkała : 1817 r. Warszawa
              Dzieci :
              Wincenty Myszkowski (ur.30.01.1824 Warszawa, cyrkuł IV)
              [świadkowie w USC : Józef Micewicz, lat 29 i Marcin Jurkiewicz, lat 37 – obaj trębacze Pułku drugiego
              Ułanów Polskich, mieszkających : ul. Długa 591]
 
 1765 r. - Ewa Myszkowska [ur.+/-1765]
             m.(śl.X.1787 Wilno, par. św. Jana) : Tomasz Krzemiński [ur.+/-1765]
             [świadkowie ślubu : Adam Juszkiewicz, Szymon Dymkiewicz, Michal Eysmątt], [LC akt 41, s.170]
 
 1765 r. - GD. Jan Mieszkowski [ur.+/-1765], prawdopodobnie herbu Odrowąż
              ż. Antonina Rajecka [ur.+/-1770], prawdopodobnie herbu Łabędź
              Dzieci : (Paweł, Anna)
              A1. Paweł Józef Mieszkowski (ur.25.03.1791 Wilno, par. św. Jana)
                    [chrzestni : GD. Ignacy Nowicki i Konstancja Woyniłowicz, 
                    asystowali : Józef Rutkowski i Konstancja Rutkowska]
              A2. Anna Karolina Mieszkowska (ur.3.06.1792 Wilno, par. św. Jana)
                    [chrzestni : MD. Józefat Poczobutt, syn (Stanisława) łowczego distr. Grodno i Konstancja Rutkowska,
                    asystowali : GD. Ignacy Nowicki i Magdalena Stanisławska]
 
 1772 r. - Dominik Myszkowski (ur.1772), wstąpił do seminarium w Wilnie w 1801 r., wyświęcony w 1803 r.,
              od 1808 r. komendarz mścibowski [proboszcz w Mścibowie]
 
 1775 r. - Ignacy Myszkowski [ur.+/-1775]
              ż. NN.
              Dzieci :
              Mikołaj Myszkowski [ur.+/-1800], Nobilis
              1 ż.(śl.7.02.1826 Wilno, par. św. Jan) Dominika Wasilewska 
                    (ur.1799 - zm.14.03.1829 Wilno, par. śś. Franciszka i Bernarda), „z zapalenia mózgu”,  Nobilis
                    [świadkowie ślubu : Stanisław Jurkiewicz, Jan Rożański, Jan Iwaszkiewicz]
                    Zostawiła : męża Mikołaja, syna Pawła i córkę Julię, „kondycji szlachetnej” [LM, s.868]
              2 ż. Tekla Wasilewska [ur.+/-1805]
              Dzieci z 1 żony Dominiki Wasilewskiej : (Paweł, Julia)
              A1. Paweł Tomasz Myszkowski (ur.6.03.1827, chrzest 14.04.1827 Wilno, par. św. Jana), 
                    urodzony w Cesarskim Klinicznym szpitalu
                    [Kumowie : Wielmożny Paweł Kukolnik, Profesor i kawaler [1]
                    z Jaśnie Wielmożną Elżbietą Pelikanową, Rektorową Uniwersytetu. [2]
                    asystowali : W. Michał Oczapowski, Profesor z Agnieszką Pelikanową – W. Michał Wasilew
                    z Panną Teofilą Arligensówną (Arligens)]
 
                      metryka chrztu ( 1827 r.)  [powiększ]
 
                    w 1851 r. jest zapis ślubu (16.02.1851 Suwałki) ;
                    Paweł Meszkowski (ur.1827 Wilno), tytuł „WPan”, s. Michała i Dominiki z d. Wasilewska
                    [prawdopodobnie powinno być „syn Mikołaja i Dominiki z d. Wasilewska”]
                    1849 r. pisarz Kancelarii Żandarmów w Suwałkach,
                    1851 r. podoficer Korpusu Żandarmów w Suwałkach konsystującym,
                    1853 r. pisarz Zarządu Naczelnika I Oddziału, III Okręgu Korpusu Żandarmów w Suwałkach
 
                    ż.(śl.16.02.1851 Suwałki) Teofila Dalewska (ur.1829 Koźle, par. Kolno, pow. Łomża) [akt 14]
                    ojc. Wincenty Dalewski
                    mat. Józefa Woleńska (Oleńska)     
                    [świadkowie ślubu : Mikołaj Lewandowski, lat 28, introligator Rządu Gubernialnego Augustowskiego
                    i Justyn Piasecki. lat 40, organista]
                    Dzieci : (Witalius, Serafina, Bronislaw, Paweł)
                    B1. Witalius Meszkowski (ur.19.05.1849 Suwałki), z matki Teofili Daleckiej, panny
                          [chrzestni : urodzony Tadeusz Gzowski, lat 35, policjant i Józefa Dalewska, 
                          świadek Justyn Piasecki, lat 38, organista]
                    B2. Serafina Antonina Meszkowska (ur.14.11.1851 Suwałki) 
                          [chrzestni : Apolinary Sokołowski, kapitan żandarmów Komendy Suwalskiej
                          i Elżbieta Haller, pułkownikowa żandarmów, świadkowie : Justyn Piasecki, lat 40, organista
                          i Augustyn Slaski, lat 30, obywatel – obaj z Suwałk]
                    B3. Bronisław Mikołaj Mieszkowski (ur.30.10.1853 Suwałki)
                          [chrzestni : Franciszek Dobrosielski, sekretarz pomienionego Zarządu, kawaler Ordeu św. Anny
                          III klasy i Teofila Sokołowska, żona Naczelnika Żardamskiej Suwalskiej Komendy,
                          asystowali : Feliks Wejcherth, porucznik Białozierskiego Piechotnego Pułku i Melania Dąbrowa, panna,
                          świadkowie : Justyn Piasecki, lat 43, organista Parafii Suwalskiej i Augustyn Slaski, lat 33, obywatel]
                    B4. Paweł Jan Myszkowski (ur.1860 - zm.29.08.1915)
                          właściciel zakładu introligatorskiego (drukarnia) w Wilnie, ul. Ludwisarska,
                          od 1913 r. ul. Prieobrażeńska 24 (wzm.od 1889)
                          ż.(śl.25.09.1890 Wilno, św. Ducha) Paulina Piasecka (ur.1859 - zm.18.06.1907 Wilno), lat 48
                          oboje pochowani : Wilno, cm. Rossa Stara 
                          [w grobie pochowana jest jeszcze Janina Myszkowska (ur.1893 - zm.7.10.1897), lat 4]
                          [świadkowie ślubu : Mikołaj Jankowski i Aleksander Morozow]
                          ojc. Justyn Piasecki (ur.1811)
                          mat. Zofia Pilecka
                          [ prawdopodobnie to Paweł Myszkowski, chrzestny 10.10.1893 Wilno, par. św. Jana :
                           Władysława Kropow (chrzest 10.10.1893 Wilno, par. św. Jana), c. Józefa i Antoniny z d. Iwanowska]
 
                                  Cmentarz Stara Rossa, Myszkowscy  [powiększ]
                          Inskrypcja : Ś.P. Paulina z Piaseckich Myszkowska / zm.18.06.1907 r. / lat 45
                          Paweł Myszkowski / zm.29.08.1915 r. / lat 53, 
                          Januśka Myszkowska / zm.7.10.1897 r. / lat 4 / POKÓJ ICH DUSZY !
 
                          Dzieci Pawła i Pauliny Myszkowskich : (Janina 1, Andrzej, Janina 2)
                          C1. Januśka Myszkowska (ur.1893 - zm.7.10.1897), lat 4
                          C2. Andrzej Myszkowski [ur.+/-1895], artysta malarz, wyemigrował do USA
                          C3. Janina Myszkowska (ur.7.11.1899 Wilno, par. św. Ducha)
                                [chrzestni : Stanisław Oświeciński i Zofia Oświecińska]
                                Informacje p. Marian Olszewski, Warszawa :
                                m.(śl.1925 Wilno) Aleksander Ludwik Birn [ur.+/-1895]
                                ojc. Mirosław Birn
                                mat. Urszula Turkowska, c. Leona i Anny Bayer
              A2. Julia Myszkowska (ur.1828/29 - zm.1829 Wilno, par. śś. Franciszka i Bernarda), dziecko
 
              Dzieci Mikołaja z 2 żony Tekli Wasilewskiej : (Aleksandra, Józef, Anna, Kazimierz)
              A3. Aleksandra Myszkowska (ur.1831)
                    m.(śl.31.10.1848 Wilno, św. Franciszka i Bernarda) Franciszek Grodź (ur.1822)
                    ojc. Józef Grodź
                    mat. Aniela Jackowska
              A4. Józef Myszkowski (ur.1833 Wilno - zm.21.06.1874 Lublin), lekarz [zob. pkt 3.8 i pkt 8]
                    ż.(śl.1.10.1856 Radom) Teofila (Joanna Teofila) Chotecka (ur.27.12.1837 Radom)
                    ojc. Wincenty Chotecki (ur.1805), introligator w Radomiu
                    mat. Barbara Gurowska (ur.1807)
                    Dzieci : [zob. pkt 8]
              A5. Anna Myszkowska (ur.1834 Wilno), w 1874 r. mieszkała : Warszawa, ul. Marieńska 1087 a
                    1 m. Franciszek Gross (ur.+/-1830 - zm.1870 Wola k. Warszawy)
                    2 m.(śl.5.06.1874 Warszawa, par. Wsz. Św.) Stanisław Falkowski (ur.1814) [pkt 7]
                           w 1874 r. mieszkał : Warszawa, ul. Dzielna 2366
                           ojc. Piotr Falkowski (ur.1784), mieszkał : Nieskórz
                           mat. Łucja Nowak (ur.1788)
                           [Rodzeństwo Stanisława Falkowkiego : 
                           Wawrzyniec Joachim Falkowski (ur.5.09.1809 Jasienica, par. Nieskórz k. Ostrów Maz.)]
              A6. Kazimierz Błażej Myszkowski (ur.2.02.1842 Wilno, św. Jana - zm.prawd.7.04.1865 lub 1899)
                    [Kmotrami byli : JPan Andrzej Krauz i Julianna Podolecka, 
                    asystowali : JPan Jan Baniewicz i Marianna Jabłońska]
              prawdopodobnie :
              A7. Antoni Myszkowski
 
 1775 r. - Ludwik Myszkowski [ur.+/-1775]
              ż. Justyna Januszkiewicz [ur.+/-1780]
              Dzieci :
              Marianna Myszkowska (ur.1804)
              m.(śl.3.11.1829 Wilno, par. św. Jana) Jerzy Tomaszewicz (ur.1803)
              [świadkowie ślubu : Wincenty Adamowicz i Jerzy Jankowski]
              ojc. Tomasz Tomaszewicz [ur.+/-1775]
              mat. Agnieszka Granicka [ur.+/-1775]
 
 1775 r. - Józef Myszkowski [ur.+/-1775], tytuł „Sławetny”
              ż. Katarzyna N. [ur.+/-1775]
              Córka :
              Marianna Myszkowska (ur.1803)
              m.(śl.16.06.1829 Wilno, par. Wsz.Św.) Onufry Sipko (ur.1775), tytuł „Sławetny”, wdowiec, 
              s. Jana i Franciszki z d. Orłowska
 
 1775 r. - Benedykt Myszkowski [ur.+/-1775] „GD” (Generosus Dominus)
              ż. Katarzyna Misiukiewicz [ur.+/-1775]
              Dzieci :
              Jan Benedykt Myszkowski (ur.8.07.1804 Wilno, św. Jan)
 
 1780 r. - Jan Myszkowski [ur.+/-1780]
              ż. Anna Butkiewicz [ur.+/-1780]
              Syn :
              Izydor (Zygmunt) Myszkowski (ur.1807 - zm.po 1839), jednodworzanina na Zygmunt
              [w akcie chrztu Justyna Jana Myszkowskiego (ur.1837) zmiana imienia Izydor na Zygmunt]
              ż.(śl.4.11.1834 Wilno, par. Wsz.Św.) Dorota Filipowicz (Filipowska) (ur.1812 - zm.po 1840)
              ojc. Gabriel Filipowicz [ur.+/-1785]
              mat. Praxeda Pietkiewicz [ur.+/-1785]
              Dzieci : (Józef, Justyn, Rozalia)
              A1. Józef Myszkowski (ur.1835 Wilno, Wsz.Św - zm.17.08.1839.), s. Izydora i Doroty
              A2. Justyn Jan Myszkowski (ur.20.11.1837 Wilno, św. Jan), mieszczanin, s. Zygmunta i Doroty Filipowicz
                    [chrzestni : Urodzony Adam Michałowski i Julia (nieczyt), żona Michała], [LN skan 223]
                    ż.(śl.5.02.1869, Wilno, par. Św. Jan) Antonina Minicka (ur.1849), mieszczanka
                    ojc. Wikient Minicki
                    mat. Ewa Łukaszewicz
                    Dzieci :
                    B1. Paulina Myszkowska (ur.1859 - zm.18.06.1907 Wilno, par. św. Jana), c. Justyna Myszkowskiego
              A3. Rozalia Myszkowska (ur.7.07.1840 Wilno, Wsz.Św.), c. Izydora i Doroty Filipowicz
                    [chrzestni : Urodzony Tadeusz Pietkiewicz i Ewa Krassowska]
 
              Z tej linii :
              Franciszek Myszkowski [ur.+/-1805 - prawd. zm.23.06.1870, LM, s.839] [być może brat Izydora]
              ż. Anastazja Sadowska [ur.+/-1805]
              Dzieci : (Józef, Paulina, Wincenty, Kazimierz)
              A1. Józef Myszkowski (ur.1830)
                    ż.(śl.10.11.1857 Wilno, Wsz.Św.) Krystyna Filipowicz (ur.1820), wdowa
                    [świadkowie ślubu : Andrzej Myszkowski, Michał Myszkowski]
                    ojc. Tomasz Filipowicz
                    mat. Magdalena
              A2. Paulina Myszkowska (ur.22.04.1834 Wilno, par. Wsz. Św.)
                    [chrzestni : Zygmunt Myszkowski z Dorotą, c. Gabriela Filipowicza], [LN, s.756]
              A3. Wincenty Myszkowski (ur.7.02.1838 Wilno, Wsz.Św.)
                    [chrzestni : pracowici : Wincenty Olszewski i Dorota Myszkowska, żona Izydora[
              A4. Kazimierz Myszkowski (ur.29.02.1840 Wilno, Wsz.Św.), mieszczanin
                    [chrzestni : pracowici Tomasz Stankiewicz i Dorota Myszkowska]
                    ż.(śl.28.01.1868 Wilno, Wsz.Sw.) Marianna Andruszkiewicz (ur.1838), wdowa [1 mąż – N. Baranowski]
                    [świadkowie ślubu : Andrzej Myszkowski, Feliks Filipowicz, Kazimierz Andruszkiewicz]
                    ojc. Andrzej Andruszkiewicz [ur.+/-1810]
                    mat. Agata
                    Dzieci :
                    B1. Kazimierz Myszkowski (ur.1875 - zm.1879 Troki). lat 4
 
 
 1780 r. - Jan Miszkowski [ur.+/-1780]
              ż. Marianna N. [ur.+/-1780]
              Córka :
              Ewa Miszkowska (ur.1808)
              m.(śl.18.11.1828 Wilno, par. Wsz.Św.) Jan Krasowski (ur.1793), s. Hieronima i Marianny
              [świadkowie ślubu : Pracowici : Franciszek Miszkowski, Izydor Miszkowski, Maciej Adamowicz i inni]
 
 1780 r. - Teresa Myszkowska [ur.+/-1780]
              m. Jan Szerwiński [ur.+/-1780]
              Dzieci :
              Magdalena Szerwińska (ur.1803 Wilno, Misjonarzy)
 
 1780 r. - Linia Jałówka (Białoruś)
              Maciej Myszkowski [ur.+/-1780]
              ż. Zofia N. [ur.+/-1780]
              Dzieci :
              Piotr Myszkowski (ur.1802 Jałówka, chrzest 1802 Wilno, par. św. Piotra i św. Pawła, Antokol)
 
 1790 r. - Ignacy Myszkowski [ur.+/-1790]
              ż.(śl.24.02.1810 Wilno, św. Jan) Joanna Pluszcz [ur.+/-1790]
 
 1790 r. - GD. Marcjanna Myszkowska (ur.+/-1790 - zm. po 1820), 1820 r. właścicielka kamienicy w Wilnie
              m.(śl.18.05.1814 Wilno, par. św. Jan) GD. Antoni Sikorski [ur.+/-1790]
 
 1795 r. - ks. Jerzy Myszkowski, profesor Seminarium wileńskiego
 
 1795 r.- Walenty Myszkowski [ur.+/-1795]
             ż.(śl.16.02.1819 Wilno, św. Jan) Marianna Minkiewicz [ur.+/-1795], wdowa
 
 1800 r. - Józef Myszkowski [ur.+/-1800]
              ż. Franciszka Mackiewicz [ur.+/-1800]
              Dzieci : (Marianna, Petronela, Wincenty)
              A1. Marianna Ludwika Myszkowska (ur.7.08.1817 Wilno, św. Franciszka i Bernarda)
              A2. Petronela Myszkowska (ur.26.07.1821 Wilno, św. Franciszka i Bernarda)
              A3. Wincenty Myszkowski (ur.1826)onela
                    ż.(śl.22.01.1850 Wilno, św. Franciszka i Bernarda) Apolonia Janukowicz (ur.1828)
                    ojc. Michał Janukowicz
                    mat. Petronela Żukowska
 
 1800 r. - Franciszek Myszkowski (ur.1800 - zm.23.07.1870 Wilno, par. Wsz.Św.), lat 70
              ż. Teresa N. [ur.+/-1800]
              Dzieci :
              A1. Aniela Myszkowska  (ur.1823 Wierzby, chrzest Wilno, par. św. Piotra i św. Pawła, Antokol)
              A2. Aniela Myszkowska (ur.1825 Puszkarnia, chrzest Wilno, par. św. Piotra i św. Pawła, Antokol)
 
 1800 r. - Franciszek Myszkowski [ur.+/-1800], 1825 r. kawaler
              ż.(śl.25.01.1825 Wilno, par. św. Jan) Ewa Tarewicz (Tarowicz) [ur.+/-1800]
              [świadkowie ślubu : Michał Putak, Jan Szymański, Józef Raczkowski]
 
 1800 r. - Róża Myszkowska [ur.+/-1800]
              m. Dawid Pietkiewicz [ur.+/-1800]
 
 1802 r. - W. Jp. [Wojciech ?] Myszkowski (zm.1802 /15), szambelan [zob. pkt 3.6]
              właściciel kamienicy w Wilnie, ul. S. [ = Święto] Michalskiej, nr 122, na zaułku Bernardyńskim,
              naprzeciw Kardynalii
 
 1805 r. - Jan Myszkowski [ur.+/-1805], wyzn. ewang. – augsb.
              ż.(śl.8.06.1824 Wilno, św. Jana) Marcjanna Rosińska [ur.+/-1805] 
              [świadkowie ślubu : Kazimierz Trabisz, Jakub Wolffram]
              Dzieci :
              A1. Romuald Ksawery Myszkowski (ur.14.11.1829 Wilno, chrzest 24.11.1829 Wilno, par. św. Jana)
                    [chrzestni : Dominik Trabsza i Anna Olszewska]
 
 1805 r. - Jan Myszkowski (Mieszkowski) [ur.+/-1805]
              ż. Marcyanna Trabisz [ur.+/-1805]
              Dzieci :
              A1. Julia Petronella Myszkowska (ur.15.06.1832 Wilno, chrzest : 3.07.1832 Wilno, par. św. Jana)
                    [chrzestni : Ur. Antoni Wróblewski, Petronella Giedroyczowna]
              A2. Jan Ksawery Mieszkowski (ur.22.04.1834, chrzest : 23.04.1834 Wilno, par. św. Jana)
                    [kumotrzy : Jan Ertmann, Julia Tymowska, asystujący : Dominik Trabsz, Julia Nosewicz]
              A3. Alfons Mieszkowski (ur.1836 Wilno, par. Wsz. Św.)
 
 1810 r. - Maria Myszkowska [ur.+/-1810]
              m. Jan Maculewicz [ur.+/-1810]
              Syn :
              Stanisław Antoni Maculewicz (ur.1837), szlachta
              ż.(śl.8.05.1874 Wilno, św. Ducha) Aleksandra Kazimiera Niewiarowicz (ur.1852), szlachta
              ojc. Aleksander Niewiarowicz
              mat. Konstancja Skawińska
 
 1813 r. - Marianna Miszkowska (zm.1813 Wieluciany), poch. Wilno, par. św. Piotra i św. Pawła - Antokol), lat 29
 
 1815 r. - Franciszka Myszkowska [ur.+/-1815]
              m. Jan Krygier [ur.+/-1815]
              Dzieci :
              Dominik Hiacenty Krygier (ur.22.08.1837 Wilno, ul. Zamkowa, dom Piłsudzkiego)
 
 1825 r. - Szymon Myszkowski [ur.+/-1825]
              ż. Karolina Wojnicz [ur.+/-1825]
              Dzieci :
              Anna Myszkowska (ur.13.06.1849 Wilno, Wszystkich Świętych)
 
 1825 r. - Jakub Myszkowski [ur.+/-1825]
              ż. Rozalia Stankiewicz [ur.+/-1825]
              Dzieci :
              A1. Tomasz Myszkowski (ur.13.01.1852 Wilno, św. Teresy)
                    prawd. żona : Józefa Lucińska
                    Dzieci :
                    B1. Dominika Myszkowska (ur.1889)
                          m.(śl.31.01.1910 Józef Zakrzewski (ur.1883), s. Antoniego i Józefy z d. Lipińska
 
 1826 r. - Józef Myszkowski, Maciej Myszkowski, gospodarze, Wilno
 
 1830 r. - Andrzej Myszkowski [ur.+/-1830]
              ż. Rozalia Kucewicz [ur.+/-1830]
              Dzieci : (Joanna, Julian)
              I. Linia Joanny :
              Joanna Myszkowska (ur.1849 Wilno)
              m.(śl.25.01.1870 Wilno, Wsz.Św.) Józef Modzewicz (ur.1849)
              ojc. Michał Modzewicz
              mat. Anna Mackiewicz
              II. Linia Juliana :
              Julian Myszkowski (ur.1863 - zm.po 1889)  [informacje : Ewelina Myszkowska + internet] 
              [w 1889 r. wystęuje jako świadek ślubu : Jan Myszkowski, s. Michała i Teresy + Karolina Wysocka]   
              ż.(śl.5.02.1889 Wilno, Wsz.Św.) Franciszka Zofia Zacharewicz (ur.1870 - zm.11.09.1935), lat 65, 
              poch. cm. Nowa Rossa, s. 06 – d
              ojc. Szymon Zacharewicz [ur.+/-1840]
              mat. Katarzyna Gadejewska [ur.+/-1840]
              [Inny zapis : Zofia Grudniak]
              oboje Julian i Zofia pochowani : Wilno, cmentarz Rossa
 
              Dzieci : (Maciej, Władysław, Aleksander, Konstanty, Maria, Weronika)
              [Informacje : Anna Myszkowska, córka Leonarda + internet]
              A1. Maciej Myszkowski (ur.1889 - zm.1979), poch. w Toruniu, s. Juliana i Zofii Zacharewicz
                    ż.(śl.2.02.1914 Wilno, Wsz.Św.) Teofila Konopacka (ur.1893), poch w Toruniu  
                    [świadkowie ślubu : Stanisław Dukalski i Konstantyn Misiuk]
                    ojc. Antoni Konopacki (ur.1869), mieszczanin, s. Ignacego i Anny Radziewicz
                    mat.(śl.2.02.1893 Wilno, Wsz. Św.) Katarzyna Szarejko (ur.1869), c. Jana i Anastazji Zinkiewicz
                    [rodzeństwo Teofili Konopackiej : Paweł Konopacki, Antoni Konopacki (ur.1894 Wilno, Wsz.Św.)
                    Anastazja Konopecka (ur.1897 Wilno, Wsz.Św.)]
 
                    Dzieci : (Leonard, Irena, Teresa, Hieronim, Kazimierz, Paulina, Halina)
                    B1. Leonard Myszkowski (ur.7.03.1915 Wilno - zm.22.05.1977 Włocławek)
 
                                [powiększ]
                          Leonard Myszkowski (1915 – 1977)
                          Fot.1./ porucznik w Armii Andersa (1945 r.)
                          Fot..2 fot./ 1965 r.
 
                          1927/28 r., 1928/29 r. uczeń Gimnazjum OO. Jezuitów w Wilnie pw. Św. Kazimierza
                                   Źródło : Sprawozdanie  Dyrekcji Gimnazjum OO. Jezuitów w Wilnie  za rok szkolny 1927/28, 1928/29]
                                   walczył w armii Andersa, saper ppor., walczył pod Monte Cassino, odznaczony Krzyżem Walecznych
                                   i innymi odznaczeniami. Po powrocie z Anglii mieszkał kilka lat w Gdańsku, a od 1951 r. we Włocławku.
                                   Pracował przez wiele lat jako inżynier budownictwa wodnego w Hydroprojekcie.
                                   Projektował m. in. zaporę wodną we Włocławku i kaskadę dolnej Wisły, która nigdy nie powstała.
                                   [zob. podstrona „Osoby znane”]
                                   mieszkał : Włocławek, ul. Towarowa 2/3
 
                           ż. Justyna Chorążewicz (ur.1.10.1920 - zm.21.01.2012), poch. Włocławek
 
                             Włocławek, cmentarz  [powiększ]
                           [Pochowani : Leonard Myszkowski (1915 – 1977), Justyna Myszkowska (1920 – 2012),
                           Józef Chmiel (ur.15.10.1940 – zm.28.10.2020)]
 
                           Dzieci : 2 (Anna, Danuta)
                           C1. Anna Myszkowska (ur.1947), mieszka : Włocławek, 
                                 absolwentka Liceum im. Marii Konopnickiej, Włocławek
                                 nauczycielka wychowania fizycznego w III LO im. Marii Konopnickiej, Włocławek 
                           C2. Danuta Myszkowska (ur.1950), mieszka : Włocławek
                                 m. Józef Chmiel (ur.15.10.1940 - zm.28.10.2020), poch. Włocławek
                                 Dzieci (Chmiel) : (Maja, Łukasz)
                                 D1. Maja Chmiel
                                       m. Przemysław Borowski, mieszkają : Kraków
                                       Dzieci (Borowscy) :
                                       E1. Maciej Borowski
                                 D2. Łukasz Chmiel
 
                   B2. Irena Myszkowska (ur.20.11.1916 Wilno)
                         m. (śl.26.12.1939 Wilno, Wsz. Św.) Stanisław Wyszyński (ur.21.09.1915 Wilno)
                         [świadkowie ślubu : Stanisław Wiszniewski i Zenon Dankiewicz]
                         ojc.  Antoni Wyszyński [ur.+/-1885]
                         mat. Apolonia Dankiewicz [ur.+/-1885]
 
                   B3. Teresa Myszkowska (ur.3.01.1919 - zm.6.01.1988), poch. Gdański, cm. Łostowicki
                         m. N. Augustynowicz [ur.+/-1915]
                         Dzieci : 2 (Jerzy, N.)
                         C1. Jerzy Augustynowicz [ur.+/-1950]
                               Prawnuk Macieja Myszkowskiego :
                               D1. Piotr Augustynowicz
 
                   B4. Hieronim Myszkowski (ur.1920 - zm.1920 Wilno, par. Wszystkich Świętych), 3 miesiące
 
                   B5. Kazimierz Myszkowski (ur.24.02.1924 Wilno - zm.2.01.2004), poch. Gdański, cm. św. Franciszek
                         żołnierz AK, 1939 r. („Stenga”), VI Wileńska Brygada Partyzancka AK Wilno,
                         szeregowy, ps. „Chińczyk”, aresztowany 28.12.1944, mieszkał : Wilno, ul. Konduktorska 18/1.
                         Łagry ; Komi ASRR – Workuta – Szu-2. Zwolniony 24.08.1946.
                         Po powrocie do kraju (Toruń, Gdańsk) uzyskał średnie wykształcenie ekonomiczne.
                         ż. Walentyna Sokolińska (ur.22.01.1921 Rosja - zm.28.04.1978), poch. Gdańsk, jw.

                         Dzieci : 2

 
                   B6. Paulina Myszkowska [ur.+/-1920]
                   B7. Halina Myszkowska [ur.+/-1920]
                
              Rodzina mieszka w większości w Gdańsku
 
              A2. Władysław Myszkowski (ur.13.09.1894 Wilno, par. Wsz. Św. - zm.17.09.1979, poch. Legnica),
                    s. Juliana i Franciszki Zacharewicz
                    [chrzestni : Jan Myszkowski i Antoni Zacharewicz]
                    [w tym samym grobie pochowani : Henryk Myszkowski (ur.10.07.1924 - zm.29.03.1974),
                    Danuta Sobieradzka (ur.9.05.1931 - zm.30.01.2001), Walentyna Myszkowska (ur.1900 - zm.1979)]
                    ż. Walentyna N. (ur.10.05.1900 - zm.14.05.1979, poch. Legnica)
 
                      Legnica, cmentarz  [powiększ]
 
                    Dzieci : 5 (Władysław, Eugeniusz, Edward, Henryk, Danuta)
                    B1. Władysław Myszkowski [ur.+/-1920]
                          [w Legnicy pochowani są : Władysław Myszkowski (ur.16.10.1919 - zm.12.02.1996)
                          i Jadwiga Myszkowska (ur.27.03.1923 - zm.11.10.1971), prawd. żona Władysława]
 
                    B2. Eugeniusz Myszkowski [ur.+/-1920]
                          [w Legnicy pochowani są : Eugeniusz Myszkowski (ur.1.01.1930 - zm.9.06.2003)
                          i Czesława Myszkowska (ur.5.07.1935 - zm.31.07.1995), prawd. żona Eugeniusza]
 
                    B3. Edward Myszkowski [ur.+/-1920]
                          ż. NN
                          prawdopodobnie syn :
                          C1. Sławomir Myszkowski (ur.4.11.1942 Wilno - zm.28.06.2020), poch. Gdańsk, cm. Łostowicki
                                ż. NN.
                                Dzieci :
                                D1. Waldemar Myszkowski, Gdańsk
 
                    B4. Henryk Myszkowski (ur.07.10.1924 Wilno - zm.29.03.1974, poch. Legnica), 
                          więzień Borowicze i innych łagrów 
                          ż. NN.
                          mieszkali : Wilno, później : Legnica
                          [w Legnicy zamieszkała prawdopodobnie cała rodzina po wysiedleniu z Wilna]
                          Syn :
                          C1. Leszek Myszkowski
                                ż. NN.  
                                Córka :
                                D1. Ewelina Myszkowska
 
                    B5. Danuta Myszkowska (ur.9.05.1931 - zm.30.01.2001, poch. Legnica) [Danuta Krężel Sobieradzka]
                          m. N. Sobieradzki [ur.+/-1930]
 
              A3. Aleksander (Olek) Myszkowski [ur.+/-1895/1900]
                    [„Zakopiańska Lista Gości” 15.02.1928 r. Aleksander Myszkowski, Wilno]
 
              A4. Konstanty Myszkowski (ur.26.03.1901 Wilno - zm.14.12.1996), poch. Legnica
                    [w dokumentach : data ur. 11.03.1901]
                    1939-1945 r. 301 Dywizjon Bombowy „Ziemi Pomorskiej”, mechanik, sierżant,
                    brytyjski Cpl („Niebieska Eskadra”).
                    ż. Julia Wickun (ur.14.01.1903 - zm.8.08.1989, poch. Legnica)
 
                         [powiększ]
                    Legnica, grób Konstantego i Julii Myszkowskich, Haliny Sobieskiej [grób : sektor B6, rząd 5, nr 9 ]
 
                   Dzieci :
                   B1. Józef Waldemar Myszkowski (ur.1935 - zm.1939 Wilno, par. Wsz. Św.), lat 4
                   prawdopodobnie :
                   B2. Halina Myszkowska (ur.7.04.1936 - zm.19.04.2021), poch. Legnica razem z Konstantym i Julią
                         m. N. Sobieski [ur.+/-1935]
 
              A5. Maria Myszkowska (ur.16.11.1905 Wilno), c. Juliana i Franciszki Zacharewicz
                    m.(śl.7.12.1937 Wilno, Wsz. Św.) Antoni Nieciecki (ur.14.12.1903 Wilno)
                    [świadkowie ślubu : Paweł Szeppert i Konstanty Myszkowski]
                    ojc. Antoni Nieciecki
                    mat. Helena Narkiewicz (ur.1882 - zm.1920 Wilno, Wsz.Św.), lat 38, 
                           c. Marcina N. i (śl.1868 Suderwa) Anny z d. Dziadłowska (Dziadlowska)
                    [Rodzeństwo Antoniego N. – Helena Nieciecka (ur.+/-1900)
                    i mąż (śl.1921 Wilno, Wsz.Św.) Jan Klebański (ur.+/-1900), s. Józefa i Michaliny Urbanowicz]
 
              A6. Weronika Myszkowska (ur.ok.1915 - zm.1915 Wilno, par. śś.Franciszka i Bernarda), dziecko,
                    c. Juliana i Zofii Zacharewicz
 
 1830 r. - Józef Myszkowski [ur.+/-1830]
              ż. Krystyna N. [ur.+/-1830]
              Dzieci :
              A1. Kajetan Myszkowski (ur.1857) [prawd. siostra Aniela Myszkowska, zamężna Lisowska]
                    ż.(śl.22.06.1886 Wilno, Wsz.Św.) Antonina Ulińska (Młyńska) (ur.1864), c. Wincentego i Rozalii 
                    Dzieci :
                    B1. Wincenty Myszkowski (ur.1888 Wilno, Wsz.Św.)
                    B2. Jan Myszkowski (ur.18.11.1894 Wilno, par. Wsz. Św.)
                          [chrzestni : Józef Lisowski (mąż Anieli Myszkowskiej) i Regina Olszewska, żona Andrzeja]
                          ż.(śl.7.02.1928) Emilia Czastkiewicz (Czalkiewicz) [ur.+/-1900]
                    B3. Piotr Myszkowski (ur.21.06.1897 Wilno, par. Wsz. Św.)
                          [chrzestni : Władysław Andruszkiewicz i Pawlina Młyńska], [LN, s.916]
              A2. Michał Myszkowski [ur.+/-1870]
                    ż.(śl..1892 Stare Troki) Antonina Mosiewicz (Majsiewicz, Mansiewicz) [ur.+/-1870]
                    ojc. Michał Mosiewicz
                    mat. Ewa
                    Dzieci :
                    B1. Anna Myszkowska (ur.15.05.1894 Wilno, par. Wsz. Św.)
                    B2. Józef Myszkowski (ur.1900 - zm.1915 Wilno, par. śś. Franciszka i Bernarda), lat 15
                    B3. Józefa Myszkowska (ur.5.05.1902 Wilno)
                          m.(śl.28.01.1939 Wilno, Wsz. Św.) Zenon Pietrusewicz (ur.13.04.1911 Wilno)   
                         [ świadkowie ślubu : Kazimierz Korg i Wacław Wierzchnicki]
                          ojc. Jan Pietrusewicz
                          mat. Anna Lisowska
 
 1830 r. - Jan Myszkowski [ur.+/-1830]
              ż. NN.
              Dzieci :
              Bolesław Myszkowski (ur.1859 - zm.23.06.1901 Wilno, par. św. Jana), lat 42
 
 1835 r. - Józef Mieszkowski [ur.+/-1835]
              ż. Anna N. [ur.+/-1835]
              Dzieci :
              Władysław Mieszkowski (ur.22.08.1863, chrzest 5.09.1863 Wilno, par. św. Jana)
              [chrzestni : Franciszek Jakubowski i Petronela Kasperowicz]
 
 1835 r. - Michał Myszkowski [ur.+/-1835], mieszczanin
              ż. Teresa N. [ur.+/-1840]
              Dzieci :
              A1. Jan Myszkowski (ur.1865)
                    1 ż.(śl.18.05.1889 Wilno, Wsz.Św.) Karolina Wysocka (ur.1869 - zm.1889 Nemenczyn] [LC, s.1051]
                          [świadkowie ślubu : Julian Myszkowski]
                          ojc. Wawrzyniec Wysocki
                          mat. Józefa
                    2 ż.(śl.7.02.1893 Wilno, Wsz.Św.) Tekla Kołobucka (ur.1873) [LC, s.294]
                          ojc. Jakub Kołobucki
                          mat. Domicela
                          [świadkowie ślubu : Józef Myszkowski]
 
 1837 r. - dom prałata Myszkowskiego „na zaułku Bernardyńskim nr 38”
              [„Dodatek do Gazety Kuryera Litewskiego” nr 59, 12.03.1837 r.]
 
 1844 r. - Benedykt Myszkowski (ur.1844 - zm.13.05.1812 Wilno, św. Franciszka i Bernarda), lat 68
 
 1844 r. - Kazimierz Myszkowski (ur.1844 - zm.7.04.1865 Wilno, par. św. Jana, dom 21), lat 21, szlachcic [LM, s.388]
 1846 r. - Elżbieta Myszkowska (ur. 26.09.1846 Wilno, par. św. Jana), c. Katarzyny
 
 1850 r. - Wikienty Myszkowski [ur.+/-1850]
              ż. Jadwiga Kononowicz [ur.+/-1850]
              Córka :
              Wiktoria Myszkowska (ur.1877)
              m.(śl.30.01.1900 Wilno, par. Wsz.Św.) Antoni Osowik (ur.1872)
              [świadkowie ślubu : Józef Szostakowski i Adam Misiuk]
              ojc. Stanisław Osowik
              mat. Eleonora Szulejko
 
 1850 r. - Andrzej Myszkowski [ur.+/-1850]
              ż. Anna N. [ur.+/-1850]
              Córka :
              Wiktoria Myszkowska [ur.+/-1875]
              m.(śl.1898 Wilno, Wszystkich Świętych) Andrzej Szafranowicz [ur.+/-1875], s. Mateusza i Katarzyny
 
 1850 r - Michał Myszkowski [ur.+/-1850]
             ż. Emilia 
             Dzieci :
             Michał Myszkowski (ur.1.06.1875 Wilno)
 
 1850 r. - Helena Myszkowska [ur.+/-1850]
              m. Konstanty Dubicki [ur.+/-1850]
              Dzieci :
              Bronisław Dubicki (ur.1877 Wilno, św. Anny)
 
 1852 - Jadwiga Myszkowska (ur.1852 - zm.1895 Wilno, szpital, ul. Sawicz, par. św. Jan). lat 43, c. Wincentego
 
 1860 r. - Bronisław Myszkowski [ur.+/-1860]
              ż. Maria Lipko [ur.+/-1860]
              Dzieci : (Leonard, Stanisława, Bronisława, Paulina)
              A1. Leonard Myszkowski (ur.1881, chrzest : 21.03.1881 r. Wilno, par. św. Jan)
                    [chrzestni : Władysław Borys i Marianna Parakelis]
              A2. Stanisława Myszkowska (ur.1882, chrzest : 25.04.1882 Wilno, par. św. Jan)
                    [chrzestni : Leonard Bańkowski, Paulina Piasecka]
              A3. Bronisława Myszkowska (ur.1884, chrzest : 12.03.1884 Wilno, par. św. Jan),
                    [chrzestni : Edward Benowicz (?), Wiktoria Buczyńska]
                    m.(śl.6.08.1904 Sawin k. m. Chełm, Polska) Józef Błaszczuk (ur.1865 Sawin), kawaler,
                    rolnik, mieszkał : 1904 r. Łowcza k. Chełmu
                    ojc. Wojciech Błaszczuk
                    mat. Rozalia Stec
              A4. Paulina Myszkowska (ur.1885, chrzest : 17.10.1885 Wilno, par. św. Jan),
                    [chrzestni : Franciszek Sznejdrajtis, Paulina Piasecka]
 
 1860 r. - Piotr Myszkowski [ur.+/- 1860]
              ż. Krystyna Kozłowska [ur.+/-1865] [w innych źródłach : Krystyna Bogusławska]
              Dzieci : (Jan, Józef, Franciszek, Stanisław, Felicja)
              A1. Jan Myszkowski (ur.1885)
                    ż.(śl.25.07.1910 Wilno, Wsz. Św.) Kazimiera Witkun [ur.+/-1890], 
                    [MyHeritage, Magda Brygała z d. Myszkowska]
                    [Inne wersje : Witkul, Witkuł]
                    ojc. Stanisław Witkun
                    mat. Dorota Wróblewska           
                    Syn : 
                    B1. Piotr (Czesław) Myszkowski [ur.+/-1920]
                          ż. Franciszka Pawluc [Pawluć] (ur.1920 - zm.5.04.1995 Nowa Sól) [MyHeritage, Bartosz Sobolewski]
                          ojc. Leopold Pawluc [Pawluć] (ur.6.12.1876 - zm.1935), s. Jana i Anny
                          mat. Anna Hladka (ur.+/-1880 - zm.1934)
                          [Rodzeństwo Franciszki Pawluc : 
                          Jan (ur.1910 - zm.1987), Stanisław (ur.1911 - zm,1976), Maria Nowakowska (ur.1914 - zm.1998), 
                          Jadwiga Zwierz (zm.2007), N.]
                          Dzieci :
                          C1. Zofia Barbara Myszkowska [ur.+/-1950]
                                m. Jan Kuczyński [ur.+/-1950]
                          C2. Mirosława Myszkowska [ur.+/-1950]
                          C3. Joanna Myszkowska [ur.+/-1950]
                          C4. Jerzy Myszkowski,  [ur.+/-1950]
                                ż. Mirosława Jóźwiak [ur.+/-1950]
                                ojc. Stefan Jóźwiak [ur.+/-1920]
                                mat. Wanda Mitygowska [ur.+/-1920], c. Władysława i Anieli Neiss
                                Dzieci : 
                                D1. Anna Myszkowska
                                D2. Eliza Myszkowska
              A2. Józef Myszkowski (ur.1887, chrzest : 1.11.1887 Wilno, par. św. Jan),
                    [chrzestni : Antoni Olechnowicz, Apolonia Mieczkowska (panna)]
                    ż.(śl.1910 Wilno, par. Wszystkich Świętych) Helena Moczulska [ur.+/-1890]
                    ojc. Antoni Moczulski
                    mat. Anna
                    Prawdopodobnie to : Helena Myszkowska (ur.17.09.1898 - zm.10.11.1926), poch. cm. Nowa Rossa, s. 06 -c]
              A3. Franciszek Myszkowski (ur.1897 Wilno, Wsz.Św)
                    ż.(śl.25.06.1918 Wilno, Wsz.Św.) Weronika Prokopowicz (ur.1895 Wilno, Wsz.Św.)
                    [świadkowie ślubu : Franciszek Czaplinski, Wiktor Prokopowicz]
                    c. Józefa i Johanny
             .A4. Stanisław Myszkowski (ur.4.02.1902, chrzest : 8.02.1902 Wilno, par. św. Jan),
                    [chrzestni : Józef Stom, Konstancja Mikułko (panna)], [LN Wilno, str. 74]
              A5. Felicja Myszkowska (ur.12.06.1904, chrzest : 4.07.1904 Wilno, par. św. Jan),
                    [chrzestni : Adam Bogdziewicz, Julia Niewiadomska]
 
 1865 r. - Stanisław Myszkowski [ur.+/-1865]
              ż. Katarzyna Krukowska [ur.+/-1865]
              Dzieci :
              Konstacja Myszkowska (ur.1894 Wilno, św Franciszka i Bernarda - zm.24.10.1894, par.ap. śś. Piotra i Pawła), 
              3 miesiące [LM, akt 375, skan 327]
 
 1868 r. - Józef Myszkowski (ur.1868, par. Stare Troki), włościanin [zob. pkt 10.4 Stare Troki]
              s. Michała Myszkowskiego (ur.1828) i Teresy z d. Bogowiecka (ur.1838)
              ż.(śl.24.10.1893 r. Wilno, par. Św. Jana) Agata Wirszyłło (ur.1869)
              [świadkowie ślubu : Jan Myszkowski i inni]
              ojc. Maciej Wirszyłło
              mat. Petronela Korczag
 
 1870 r. - Józef Myszkowski [ur.+/-1870], prawdopodobnie to w/w Józef Myszkowski
              ż. NN.
              Dzieci :
              A1. Stefania Myszkowska (ur.1894 - zm.28.11.1906 Wilno, par. św. Jana)
              A2. Włodzimierz Myszkowski (ur.1902 - zm.9.07.1903 Wilno, par. św. Jana)
              A3. Janina Myszkowska (ur.1904 - zm.24.09.1906 Wilno, par. św. Jana)
                     
 1870 r. - Józef Miszkowski [ur.+/-1870], prawdopodobnie to w/w Józef Myszkowski
              ż. Karolina Kalwińska [ur.+/-1870]
              Dzieci : 
              Weronika Miszkowska (ur.1899 Wilno, chrzest św. Pawła i św. Piotra – Antokol)
 
 1870 r. - Aniela Myszkowska [ur.+/-1870], [prawd. brat Kajetan Myszkowski]
              m. Józef Lisowski [ur.+/-1870]
              Dzieci :
              A1. Stefania Lisowska (ur.1894 Wilno, par. Wsz. Św.)
                    [chrzestni : Antoni Baranowski i Regina Olszewska, żona Andrzeja]
              A2. Kazimierz Lisowski (ur.1897 Wilno, par. Wsz. Św.)
 
 1875 r. - Jan Myszkowski [ur.+/-1875]
              ż. Marianna [Drumiałow] [ur.+/-1875]
              Dzieci :
              Jadwiga Myszkowska (ur.9.07.1901 Wilno, par. św. Jana) [LN Wilno, str.47]
 
 1878 r. - Teofila Myszkowska, wdowa (chrzestna 10.12.1878 Wilno)
 
 1883 r. - Agata Mizkowski (ur.1883), Wilno, w 1906 r. wyemigrowała do USA  
 
 1885 r. - Jakub Myszkowski [ur.+/-1885]
              ż. Agata Stankiewicz [ur.+/-1885]
              Dzieci :
              Janina Myszkowska (ur.1915 Grygajcie, par. Wilno – Nowa Wilejka, św. Kazimierz)
 
 1895 r. - Franciszek Myszkowski [ur.+/-1895]
              ż. Weronika N. [ur.+/-1895]
              Dzieci :
              Piotr Myszkowski (ur.8.06.1924 Wilno - zm.1.11.1994)     
              w czasie okupacji niemieckiej robotnik przymusowy, zatudniony w rolnictwie (V 1942 – IV 1945),
              miejsce zatrudnienia : Kamień Pomorski
 
 1895 r. - Jan Myszkowski [ur.+/-1895]
              ż. NN.
              Syn :
              Czesław Myszkowski (ur.16.08.1926 Wilno)
 
 1898 r. - Jan Myszkowski (ur.30.11.1898 - zm.11.02.1974), 
              poch. Wrocław, Cmentarz Osobowicki, pole.61, grób 54, rząd 2
              ż. Ksenia N. (ur.15.08.1899 - zm.21.07.1962), 
              poch. Wrocław, Cmentarz Osobowicki, pole.61, grób 53, rząd 2
              Dzieci : (Halina, Jadwiga)
              A1. Halina Myszkowska [ur.+/-1925]
              A2. Jadwiga Myszkowska (ur.14.05.1926 lub 23.12.1927 - zm.6.03.2011)
                    poch. Wrocław, Cmentarz Osobowicki, pole.61, grób 54, rząd 2
                    m. Stanisław Dalecki (ur.1.01.1927 Wilno - zm.29.10.2010),
                    poch. Wrocław, Cmentarz Osobowicki, pole.61, grób 54,A, rząd 2
                    ojc. Antoni Dalecki (ur.13.01.1904 Borysów, Białoruś - zm.12.12.1992)
                          poch. Wrocław, Cmentarz Osobowicki, pole 75, grób 192, rząd 6
                    mat. Stanisława Mazurowicz (ur.25.02.1908 Wilno)
 
 1903 r. - Andrzej Myszkowski, chrzestny, 13.11.1903 r. Wilno, par. św. Jana
              chrzest : Stanisław Czernik (chrzest 13.11.1903 Wilno, par. św. Jana)
              ojc. Leonard Czernik
              mat. Jadwiga Orlicka
 
 1906 r. - Teofil Myszkowski (ur.20.10.1906 Wilno - zm.1988 Wlk. Brytania), starszy majster samolotowy, mechanik
              [zob. „Osoby znane” : Personel Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii 1940 – 1947]
 
 1908 r. - Magdalena Myszkowska (ur.ok.1908 - zm.26.07.1964), Wilno [Informacje : p. Sławomir Maksymowicz]
              m. Antoni Nowicki [ur.+/-1905], mieszkał : Troki (lub okolice)
              Dzieci (Nowiccy) :
              Janina Nowicka (ur.1946 ok. m. Troki - zm.ok.1963 Olsztyn)
              m. N. Adamowski [ur.+/-1945]
              Córka :
              Anna Adamowska
              m. Sławomir Maksymowicz
 
 1913 r. - Myszkowski Paweł, członek Wileńskiego Towarzystwa „Lutnia”
 1915 r. - Myszkowski Marian, Wilno, organizacja „Sokół”
 1915 r. - (ślub Wilno, św. Piotra i Pawła) Antoni Myszkowski + Jadwiga Chmielewska [pkt 6.3]
 
 1920 r. - Szymon Myszkowski (zm.27.02.1920), pochowany : Wilno, Cmentarz na Antokolu,
              żołnierz Wojska Polskiego, szeregowy szt. 10 dyw. piechoty
 
                Wilno, Cmemtarz na Antokolu  [powiększ]
 
 1919 r. - Zygmunt Myszkowski (ur.1.10.1919 Wilno - zm.18.08.1942, poległ), poch. Morpeth, Wielka Brytania,
              [Inna data zgou 18.02.1842] 
              kapral pilot – Sgt. Skierowany do 4AGS w Morpeth. 18.02.1942 na samolocie Botha nr W5155 wystartował
              z czterema uczniami RAF do lotu treningowego. Nad m. Boulmer zderzył się z samolotem Lysander nr T1506.
              Obydwie maszyny wpadły do morza. Wszyscy zginęli. Kpr. Myszkowski pochowany został na cmentarzu
              w Morpeth, grób bez numeru.
 
                Zygmunt Myszkowski (1919 – 1942)
              [Fot. ze strony : „Niebieska eskadra”]
 
 1923 r. - Jan Myszkowski (ur.25.05.1923 Wilno)
              w czasie II wojny, deportowany do III Rzeszy. Po zakończeniu wojny przebywał na terenie Niemiec.
 1923 r. - Jadwiga Danuta Myszkowska (ur.11.06.1923 Wilno), uczestniczka Powstania Warszawskiego 
              c. Ludwika i Janiny z d. Lewandowska [zob. pkt 7 i „Osoby znane”]
 1923 r. - N. Myszkowski, emigrant z Wilna do Brazylii [„Przyjaciel Ludu” nr 45-46, 1923 r.]

 1926 r. - Myszkowska H., Szkoła Powszechna Nr 19 Im. Jana Długosza w Wilnie, uczennica

 1926 r. - Myszkowska J., Szkoła Powszechna Nr 19 Im. Jana Długosza w Wilnie, uczennica

 1926 r. - Myszkowska Jadwiga, Szkoła Powszechna  Nr 31 w Wilnie, uczennica

 1927 r. - Z. Myszkowska, Wilno „Światowid” nr 2, 8.01.1927]

 1927 r. - Myschkowski (Mischkowski) Klemens (ur.8.01.1927 Wilno)

              w czasie II wojny więzień : obóz koncentracyjny Stutthof  i Auschwitz nr  73004 od 10.09.1944 r.

 1929 r. - Andrzej Myszkowski, mieszkaniec Wilna, zaginiony

 1932 r. - Myszkowska Bronisława, Wilno 
              [„Nowogródzki Dziennik Wojewódzki” nr 17 z 14.04.1932 r. i nr 23 z 20.05.1932 r.]
 1937 r. - Myszkowski J., Wilno, ul. Sadowa 6, handel (cukry i czekolady)
 1945 r. - Myszkowski Romuald, wywieziony z Wilna [Źródło : „Uwięzieni w Donbasie i pod Saratowem”]
 

 Przypisy :
 
 [1] Paweł Kukolnik (ur.5.07.1795 Zamość - zm.15.09.1884 Wilno)
 rosyjski historyk i poeta, profesor Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, cenzor wileński
 
     Paweł Kukolnik (1795 – 1884)
 
 [2] Wacław Pelikan (ur.1790 Słonim - zm.9.06.1873 Pelikany, Żmudź)
 doktor medycyny i chirurgii, prof. adj. akad. med. chir. w Petersburgu,
 od 1817 r. prof. chirurgii Uniwersytetu Wileńskiego, 
 w 1820 r. objął katedrę anatomii, podczas kuratorstwa Nowosilcowa od 1826 do 1830 r.
 był rektorem uniwersytetu, od roku 1833 przeniósł się do Petersburga, umarł 9 czerwca 1873 we własnej posiadłości Pelikany 
 na Żmudzi.
  
     Wacław Pelikan (1790 - 1873)
 
 
Spis treści          Następny rozdział ->>
 
 

 


do górywstecz