1. Początki  rodu.
 
    Na podstawie opublikowanych dotąd źródeł, możliwe jest (chciażby częściowe) odtworzenie początków
 rodu Myszkowskich h. Jastrzębiec. Jak dotąd najwięcej informacji na ten temat dostarczają 
 herbarze : Bonieckiego ,Uruskiego i Niesieckiego oraz "Złota Księga Szlachty Polskiej" Żychlińskiego.
 Duży wkład wnosi również "Słownik Historyczno-Geograficzny Woj. Krakowskiego w Średniowieczu"
 i "Słownik Historyczno-Geograficzny Woj. Poznańskiego w Średniowieczu" (wydawane na bieżąco).
 Również Polski Słownik Biograficzny (również wydawany na bieżąco) zawiera życiorysy Myszkowskich.
 Nie można jednak pominąć faktu, że część w/w źródeł obarczonych jest błędami.
 Oto co wiemy dotychczas :
 Seweryn Uruski w "Herbarzu Szlachty Polskiej" pisze: "Podług familijnej
 tradycyi ta znakomita rodzina pochodzi od Jana, żyjącego w 1384 r., brata Wojciecha, [1]
 arcybiskupa gnieźnieńskiego, dla którego ten dygnitarz kościelny kupił majątek Przeciszów ..."
 W dalszej części autor mija się z prawdą, myląc początki rodu Myszkowskich z Koziegłowskimi
 h.Lis (właścicielami Mirowa w XV wieku).
 Uruski zalicza Myszkowskich jako "jeden dom"z Rytwiańskimi (z Rytwian k.Staszowa
 w ziemi sandomierskiej), Borysławskimi (z Borzysławic,obecnie Borysławice Zamkowe k.m. Koło),
 Zborowskimi (ze Zborowa k.Rytwian),Karśnickimi (z Karsznic k.Łęczycy), Bielawskimi  (z Bielaw k.Gniezna)”.
 Powstaje zatem dylemat , czy zawierzyć istniejącej, rodowej legendzie ?
 Przeważająca ilość argumentów przemawia za przyjęciem tej legendy jako wiarygodnej
 ( z przyjęciem pewnej poprawki, że np.ów Jan mógł być zarówno bratem arcybiskupa Wojciecha ,
 jak też  np.bratem stryjecznym lub dalszym jego kuzynem ).
 Jedno jest pewne. Myszkowscy w XV wieku pełnili wysokie urzędy państwowe (kasztelanowie,wojewodowie), 
 co świadczy o "ukształtowaniu się" rodu Myszkowskich już we wczesnym średniowieczu.
 Żychliński w "Złotej księdze szlachty polskiej" pisze :
 "Podług starej tradycyi mieli Myszkowscy ... pochodzić od dawnych książąt Oświęcimskich ".
 Powstaje kolejny dylemat ,w jakim stopniu zawierzyć tej legendzie.
 Jest faktem, że Mikołaj Myszkowski z Przeciszowa (ur.ok.1415 r.), rycerz w otoczeniu
 księcia oświęcimskiego Jana IV, uzyskał liczne nadania od książąt oświęcimskich,
 miał znaczne dobra w księstwie zatorskim, w 1441 r. był  kanclerzem księstwa oświęcimskiego.
 Ze względu na brak potwierdzenia w źródłach, można jedynie przypuszczać, że Myszkowscy mogli
 być skoligaceni z księciem oświęcimskim Janem IV. Mogli też otrzymać nadania i dobra w księstwie 
 zatorskim np. za zasługi wojenne.
   Pierwszym, udokumentowanym przedstawicielem rodu jest Leonard z  Myszkowic ( ur.ok.1385 r.) ,
 protoplasta rodu Myszkowskich
 ( być może syn Jana - brata arcybiskupa Wojciecha Jastrzębca ).
 Jego synem był Mikołaj Myszkowski "Starszy" z Przeciszowa (ur.ok.1415 - zm.1482 r.),
 dziedzic Przeciszowa i Starej Polanki w księstwie oświęcimskim, rycerz w otoczeniu
 księcia oświęcimskiego Jana IV  (ur.ok.1450 r. - zm .1513 r. ), a po 1457 r. Kazimierza Jagiellończyka,
 w 1441 r., kanclerz księstwa oświęcimskiego.
 Mikołaj  MyszkowskiStarszy”pochowany jest w Oświęcimiu na terenie zamku, gdzie do dziś
 zachowała się jego płyta nagrobna. [2]
 Mikołaj "Starszy" miał 4-ch synów :
 1/  Mikołaj "Młodszy" z Przeciszowa zw. Miklusz, Miklasz,
 2/  Jan z Przeciszowa, kasztelan oświęcimski (zm.ok.1527 r.),
 3/  Piotr z Przeciszowa i Mirowa (ur.ok.1450 r.-zm.1505 r.),m.in. kasztelan i starosta Oświęcimski, 
      wojewoda łęczycki,
 4/  Paweł z Przeciszowa.
 
 Nie można wykluczyć, że były również córki Mikołaja "Starszego"
 Reasumując powyższe stwierdzenia, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że ród 
 Myszkowskich h. Jastrzębiec ma swoje korzenie w ziemi łęczyckiej i jest odgałęzieniem rodu Rytwiańskich.
 Być może Myszkowscy razem z Rytwiańskimi i Zborowskimi osiedli przejściowo w ziemi sandomierskiej. Wersja angielska (English)

1.      The origin of the FAMILY

 

 On the basis of different sources published up to date one can learn (at least partially) about the beginning

 of the family of Myszkowscy using Jastrzębiec coat of arms. The biggest lot of information is provided

 by armorials written by Boniecki, Uruski and Niesiecki and also “Golden Book of Polish Noblesse”

 by Żychlinski. “Geographical and historical dictionary of Krakow Province in Middle Ages” and “Geographical

 and historical dictionary of Poznań Province in Middle Ages” (it is still published). Also Polish Biographical

 Dictionary (whish is still published) contains biographies of Myszkowscy. One shouldn’t although forget that some

 part of the above mentioned sources contains mistakes. So far we have found out that:

 Seweryn Uruski in “Armorial of Polish Noblesse” writes: “according to the tradition of the family they are all

 originate from Jan, living in 1384, brother of Wojciech who was archbishop of Gniezno; Wojciech who bought

 for Jan the property of Przeciszów …” Then the author departs from the truth as he confuses the origin

 of Myszkowscy with Koziegłowscy using Lis coat of arms (they owned Mirów property in XV century).

 Uruski says that Myszkowscy are in fact one house with Rytwiańscy (from Rytwiany near Staszów,

 Sandomierz land), Borysławscy (from Borzysławice, now Borysławice Zamkowe near Koło), Zborowscy

 (from Zborów near Rytwiany), Karśniccy (from Karsznice near Łęczyca), Bielawscy (from Bielawy near Gniezno)”.

 So there is a dilemma – should we believe the existing family legend?

 Most of argument indicates that this legend is reliable source of information (if we make allowances for

 the fact that for example Jan could be archbishop Wojciech’s brother or first/distant cousin).

 One thing is sure: Myszkowscy in XV century held high-ranking public offices (castellans, province governors)

 and it shows that Myszkowscy line “came into being” in early Middle Ages. Żychlinski in “Golden book

 of Polish nobility” writes:

 “According to the old tradition Myszkowscy originate from the early Oświęcim princes”. There is another

 dilemma – should we entirely believe this legend? The truth is that Mikołaj Myszkowski from Przeciszów

 (born around 1415), knight close to Oświęcim prince Jan IV, who received many grants from Oświęcim princes,

 had many properties in Zator principality, in 1441 was chancellor of Oświęcim principality. We can only

 suppose that Myszkowscy were connected with Oświęcim prince Jan IV as there is no confirmation in any

 sources. They might receive grants and propertied in Zator principality for example for their contribution in wars.

 The first documented representant of Myszkowscy line is Leonard from Myszkowice (born around 1385),

 line progenitor (possibly son of Jan – brother of archbishop Wojciech Jastrzebiec).

 His son might be Mikołaj Myszkowski “Senior” from Przeciszów (born around 1415 - died in 1482),

 inheritor of Przeciszów and Stara Polanka in Oświęcim principality, knight close to Oświęcim

 prince Jan IV (born around 1450 – died in 1513) and after 1457 close to Kazimierz Jagiellończyk,

 chancellor of Oświęcim principality in 1441. Mikołaj Myszkowski “Senior” was buried Oświęcim,

 on the area of the castle where one can still find the gravestone. [2] Mikołaj “Senior” had 4 sons:

 1/ Mikołaj "Junior" from Przeciszów, so called Miklusz, Miklasz,
 2/ Jan from Przeciszów, castellan of Oświęcim, (died around 1527),
 3/ Piotr from Przeciszów and Mirów (born around 1450 – died in 1505), castellan and starost of Oświęcim, 
      governor of Łęczyca province,
 4/ Paweł from Przeciszów.

                 

 It is also possible that Mikołaj „Senior” had daughters. So taking all that into account we can claim that there

 is very probably that Myszkowscy family using Jastrzebiec coat of arms originated from Łęczyca land and

 that this family is a branch of Rytwiańscy. Maybe Myszkowscy with Rydwiańscy and Zborowscy stayed

 temporarily on Sandomierz land.                     

 


 
           
      [1]  Wojciech  Jastrzębiec ( ur.ok.1362 - zm.1436 ), s. Dersława z Łubnicy i Krystyny,
             biskup poznański 1399-1412, biskup krakowski i kanclerz koronny 1412-1422,
             arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski 1423-1436.
             Bratem Wojciecha był Mikołaj, podstoli łęczycki, podkomorzy łęczycki 1409 r.
             Jego synowie :
             a/  Marcin Ścibor ( ur.ok.1382 - zm.po1409 ) z Borzysławic, Rytwian, Zborowa,
                  Łubnic, wojewoda łęczycki,
             b/  Ścibor (zm.1435 r) z Borzysławic, wojewoda łęczycki,
             c/  Wojciech (zm.1431 r.), dr dekretów, prepozyt poznański, scholastyk sandomierski,
                  kanonik krakowski, dziekan krakowski. [powrót]
          
      [2]  Bogusław Czechowicz "Nagrobki późnogotyckie na Śląsku" Wrocław 2003 r.,str 150
            Oświęcim. Zamek - Oświęcimskie Centum Kultury. Nagr. Mikołaja Myszkowskiego
            (zm. najpewniej w 1480 r. , nie później niż w 1494 r.).
            W. Łuszczkiewicz uznaje go za nagrobek kasztelana oświęcimskiego z rodu
            Myszkowskich zm.w 1444 r. [powrót]
 
  
  
  
  
Spis treści          Następny rozdział ->>
 
 
 
  
 

do górywstecz