P O T W I E R D Z E N I E   S Z L A C H E C T W A

 

WOŁYŃSKIEJ  GUBERNII

 Od Guberskiego Szlacheckiego Marszałka i Powiatowych Szlacheckich Deputatów

 zebranych  dla ułożenia Szlacheckiej Rodosławnej Xięgi dany Urodzonemu Antoniemu   

 Synowi  Mateusza Herbu Jastrzębiec Myszkowskiemu.

 Rozpatrzywszy na Fundamencie Najmiłościwiej Panującej od Tej Imperatowskiej Mości

 Wiekopomnej Pamięci Najjaśniejszey Katarzyny Drugiej 1705 Roku Dnia 21 Kwietnia

 dla Szlachty Przywileju okazane od Tegoż Ur. Myszkowskiego o Szlacheckiem Tego

 Dostoieństwie Dowody Przyznali że zgodnemi z przepisanemi na to Prawidłami :

 Na Fundamencie których stosownie do tego punktu wyrażonego w Przywileju.

 On i familia jego wniesiona w Szlachecką Rodosłowną Wołyńskiej Guberni Xięgę

 w Pierwszą  Część – Dla dokładniejszego zaś o tem przekonania, My Guberskie

 Szlacheckie  Marszałek i Deputaci wskutek Najwyższej......... Imperatorskiej Mości 

 Nayiaśniejszego Aleksandra  Pierwszego zezwolenia, Dajemy Jemu ten Buhnt za

 podpisem .....stwierdzaiąc Pieczęcią  Szlacheckiego Zgromadzenia Wołyńskiey Gubernii

 – Dan w Żytomierzu Dnia 6 Września1813 r.

 

 Wołyński Guberski Marszałek i Kawaler Hański

 Starokonstantynowskiego Powiatu Deputat Wojciech Gryff Rotharyusz

 Deputat Powiatu Owruckiego L. Gracyan Raykowski

 Deputat Powiatu Rowieńskiego Wojciech Moszakowski [Mossakowski ?]

 Deputat Pow. Krzemienieckiego Floryan Gumiński [Czermiński, Karmiński, Kuźmiński ?]

 Deputat pow. Włodzimierskiego Paweł Proszowski

 Deputat pow. Dobieńskiego Antoni ... [Postruński ?]

 Deputat powiatu Łuckiego Bazyli Chodakowski

 Deputat powiatu Żytomierskiego Józef ...

 



 


 
 
 
     [powrót]

 

do górywstecz